Čističe bŕzd a spojky

Filtre
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
2,53 €
3,72 €**
(5,06 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Dopňujúca informácia: CST4239
 • Stav: Nové
-32%
2,88 €
4,24 €**
(5,76 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Dĺżka balenia [cm]: 7
 • żírka balenia [cm]: 7
 • Výżka balenia [cm]: 24
 • Technické informačné číslo: 98504 0001 1/2L
 • Stav: Nové
-32%
2,88 €
4,24 €**
(5,76 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Obmedzenie výrobcu: ABS
 • Hmotnosż [g]: 480
 • Hmotnosť [kg]: 0,48
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
2,88 €
4,24 €**
(5,76 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • chemická vlastnosż: bez FCKW
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Jednotka mnożstva: Zasuvka
 • Objem [ml]: 500
 • Stav: Nové
-32%
2,88 €
4,24 €**
(5,76 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • chemická vlastnosż: kasovité
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Objem [ml]: 500
 • Stav: Nové
-32%
3,21 €
4,72 €**
(6,42 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
3,56 €
5,24 €**
(7,12 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nevyvolávajte zvracanie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 600
 • Hmotnosż [g]: 650
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
3,56 €
5,24 €**
(5,93 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
3,56 €
5,24 €**
(7,12 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Veľmi horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 600
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Dodrzat servisné predpisy
 • Dopňujúca informácia: Brake + parts cleane
 • Stav: Nové
-32%
3,56 €
5,24 €**
(5,93 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Horľavý aerosól. Mimoriadne horľavá kvapalina a pary. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Horľavá tuhá látka. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zozbierajte uniknutý produkt. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Horľavá kvapalina.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Farba: bezfarebný
 • Stav: Nové
-32%
3,56 €
5,24 €**
(7,12 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 600
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
3,73 €
5,48 €**
(6,22 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 600
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
3,73 €
5,48 €**
(6,22 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Dĺżka balenia [cm]: 7
 • żírka balenia [cm]: 7
 • Výżka balenia [cm]: 24
 • Technické informačné číslo: 98504 0002 1/2L
 • Stav: Nové
-32%
3,73 €
5,48 €**
(7,46 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zozbierajte uniknutý produkt. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 600
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
3,73 €
5,48 €**
(6,22 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Položiek na stranu 15
Ukázať ďalšie produkty: 15
Fenomenálne výhodné
Neuveriteľne nízke ceny a perfektné služby na stránke autodielyonline24.sk
Doručenie zdarma
Bezplatné doručenie v rámci Slovenska pri nákupe nad 120,00 € okrem objednávok nadrozmerného tovaru, vymeniteľných súčiastok alebo pneumatík.
Spôsoby platby
Prijímame platby cez Paypal a platby bankovým prevodom
Široký výber
Momentálne máme na sklade viac ako 500 000 auto-dielov